" طلوع فجر،طلوع آدم است از قعر ظلمت گناه "

مبارک باد صبحی که خورشید و انسان هردو
پس از سیاهی آغاز می شوند...
عید فطر عید پایان یافتن رمضان نیست؛

عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است چونان ققنوس که از خاکسترهای خویش دوباره متولد می شود...

ناگهان چقدر زود دیر می شود...
 گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان غم مخور
...

خدایا!کمکم کن پیمانی را که در لحظه های ناب عاشقی این ماه  با تو بستم هیچگاه فراموشم نشود...

این حال سبکبال معصومانه را مدیون تو هستم
آن را برایم حفظ کن...

با شروع ماه عاشقی،

دریای درونم مواج بود

آرام گرفت

انگار به ساحل امن رسیده

ساحلی آرام

گویی این همه تلاطم برای رسیدن به اینجا بود

و

چقدر آرامم

گویی خواب رفته بودم

و چه کابوس غم انگیزی بود

خدارا شکر که حال بیدارم

خدارا شکر که آرامم

خدارا شکر که کنارم هستی

خدارا شکر که بنده تو هستم...

 

دِلِ مَـــــن
کُــــلــبـــۀ بـــارانــیـستـــــــ
وَ یاد تُـــــو ،
آن بـــارانِ بــــی اِجــــازهِ ای ؛
کِــــه نـاگــــهــــان دَر اِحــســــاسِ مَـــــــن ،
چِـــکِّــــــه مـــــی کُـــنــــــد...

دوستی تـــو
این روزهــا
برایـم حکم باران را داشت..
درست وســط کـویـر،
همان قدر زندگی بخش
همان قدر رویایی!...