مورچگان با هم حرف نمی زنند. اما دسته جمعی دانه جمع می کنند
زنبورها با هم حرف نمی زنند. اما دسته جمعی خانه می سازند
پرستوها با هم حرف نمی زنند. اما دسته جمعی به سفر می روند
آدمها با اینکه خوب حرف می زنند،
تنها آذوقه جمع می کنند،تنها خانه خود را بنا می کنند و تنها سفر می کنند...

دریغا که آدمی تنها ترین موجود روی زمین است !
هنگامی که در زندگی اوج میگیری، دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی
اما هنگامی که در زندگی به زمین می خوری، آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند...