حضرت محمد (ص):

اگر آسمانها وزمینها در یک کفه ترازو وایمان علی درکفه دیگر قرار داده شود همانا ایمان علی (ع) برتری می یابد...