امام صادق(ع):برآورد اعمال در شب نوزدهم،تصویب آن در بیست و یکم و تنفیذش در شب بیست و سوم انجام می شود.

کار نیک در آن شب از کار در هزار ماه که در آنها شب قدر نباشد بهتر است.امشب شبی است که فرشتگان آسمان را به زمین متصل می کنند...

گریه کن که آب تنت را شستشو می دهد و اشک روحت را...