به کجا می روید ای تشنگان ؟؟؟
 چشمه اینجاست، آب اینجاست، خدا اینجاست ...