در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آورده شده
:
خداوند متعال به فرزندان آدم می گوید:

اگر چشمت بخواهد تو را به سوی حرام ببرد من پلک ها را در اختیار تو قرار داده ام ، آنها را فرو بند...