حلم و گذشت ایشان چنان بود كه به گفته مروان،با كوه ها برابرى مى كرد...


* میلاد کریم اهل بیت، سبط النّبی، زکیّ المجتبی، سید شباب اهل جنت برشما مبارک *