سوره ی حج،آیات 5 و 6:
 «ای مردم!اگر در برانگیخته شدن(در قیامت)شک دارید،بدانید که ما شما را از خاک آفریدیم.پس آنگاه از نطفه،سپس خون بسته،سپس پاره گوشتی جویده شده که برخی دارای خلقت کامل و برخی غیر کامل(ناقص)است،تا(قدرت خود را)برای شما نمایان سازیم و جنین‌ هایی را که بخواهیم تا زمان معین در رحم مادران نگه می‌ داریم.آنگاه شما را به صورت طفلی بیرون می آوریم تا به حد رشد و بلوغ برسید.و برخی از شما می‌ میرند و بعضی آن قدر عمر می‌ کنند که به اوج پیری و فرتوتی می‌ رسند،آن چنان که چیزی از آموخته‌ های خود را به خاطر نمی‌ آورند.زمین را خشک و مرده می‌ بینی،اما زمانی که باران را بر آن بفرستیم،به حرکت در می‌ آید و رشد می‌ کند و انواع گیاهان زیبا را برویاند.این به خاطر آن است که خداوند حق است؛و او مردگان را زنده می‌ کند و بر هر چیز تواناست