ای فرزند آدم
هر زمان که مرا بخوانی
و به من امید داشته باشی
تمام آنچه که بر گردن توست می بخشم
و اگر به وسعت زمین همراه با گناه به پیش من آیی،
من به وسعت زمین همراه با مغفرت به نزد تو می آیم
مادامی که شرک نورزی
و اگر مرتکب گناه شوی بنحوی که گناهانت به مرز آسمان برسد
سپس استغفار کنی،
تو را خواهم بخشید...