قداست نام تو را قطره اشکی می شوم تا مگر مروارید درون صدف،
پاکی حضورت را معنا کند...