اگر بخواهی عبد باشی اول باید گناه نکنی...

بعد که بی گناه شدی برای گناهان زیادی گریه خواهی کرد...

.

.

.

گناه شکری که هیچگاه نمی توانی به جا آوری...

گناه حق ادا نکردن بندگی...

گناه خود را گناه کار ندیدن..

گناه فاصله زیادی که با او داری...

و گناهانی که فقط آدم های خوب آن ها را درک می کنند...

و...نیمه شب ها به خاطرش هق هق گریه می کنند...