این سپردن دست عروسی به تکیه گاهی یک مرد نیست؛

این سپردن انسان است به حریم بی انتهای عصمت

این پیامبر صلی الله علیه و آله نیست که دخترش را به علی  می سپارد؛

این خداست که اختیار و اعتبار بشر را به علی و زهرا وامی نهد . . .

 باران گرفت و نوبت جود و کرم رسید 

شادی دمید و لحظه پایان غم رسید

تبریک و شادباش اول ذیحجة الحرام

روزی که دستهای دو دریا بهم رسید...