سلام من به مدینه ، به غربت صادق
سلام من به بقیع و به تربت صادق
سلام من به مدینه ، به آستان بقیع
سلام من به بقیع و کبوتران بقیع

 سلام من به مزار مطهر صادق
که مثل ماه درخشد به آسمان بقیع...سر آسمانهای اعلا/به زیر قدمهای صادق

دل غصه دار محبین/بسوزد ز غمهای صادق

فدای امام غریبی/که شد کشته ی زهر کینه

ز داغ عزیز پیمبر/شده محشری در مدینه