ببخشید جهـــــــــــــــنّم دربست ؟…

نگاه هایمان  ” هــــرزه ”

قول هایمان  ”بی اعتبار ”

حرفــــــ هایمان ” ناخالص ”

عشــــق هایمان ”پوشالی”

محبتـــــــ هایمان ” قلابی”

خوبی هایمان  ” تظاهـــــر ”

دیدارهایمان ”تفاخـــــــر”

صورتها  “پررنگــــــــ “

سیرتها  “بیرنگــــــــ”

شعار بدون  ”عمـل”

قضاوت بدون ”عدل”

در کدام نقطه از انسانیتــــــــ ایستاده ایم؟؟؟


shabhayetanhayi (1)

واأصفا بر نسل امروز...

نسلی که یا پی رابطه ای جدیدند

یا افسرده از تعدد عشــق

نسلی که به شوخی مادرانشان همدیگر را مورد عنایت قرار میدهند

نسلی که می‌گوید سوخته اما آتش شهوتش همه را خاکستر کرده

نسلی که نام فاحشگی هایش را میگذارد روشنفکری

نسلی که دخترانش به اسم با جنبه بودن پست های مزخرف می گذارند و لایک میکنند

نسلی که با پول تن میفروشد و میخرد

نسل دوستی های یواشکی دور از چشم آشنایان

نسلی که متاهل اصل خود را مجرد میداند

و مجرد از بودن با متاهل هیچ عبایی ندارد

نسلی که زنان متاهل در چت دل و قلوه میدهند

و خود را پاک میپندارند….

نسلی حال بهم زن که از زندگی فقط بازوهای باد کرده

و ساپورت تنگ و دوستی های یواشکی را درک کرده...

ساده مگذر! دردی است که استخوان درهم می شکند...

.

.

.

فدای حیا و وفاداری پدر و مادرامون…!